„Regulaminem wypożyczalni Vision”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) ma zastosowanie do umów najmu pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób (ciężarowy do 3,5 tony-dostawczak) łącznie z kierowcą oraz ich bagażu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (samochód osobowy) zwanych dalej Umowami zawieranych przez Łukasza Piętka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piętka Łukasz Firma Handlowo-Usługowa „VISION” z siedzibą w Szczejkowicach (zwanym dalej Wynajmującym). Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej. 
 2. Jeżeli dana Umowa zawiera postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień Regulaminu wówczas regulacje wynikające z Umowy mają pierwszeństwo przed regulacjami wynikającymi z Regulaminu, z zastrzeżeniem, że postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień Regulaminu pod rygorem nieważności sporządzone muszą być w formie pisemnej, w formie dodatkowych postanowień umownych bądź aneksu do umowy. 
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdu.
 4. Najemcą pojazdu może zostać osoba fizyczna. Najemcą pojazdu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem, którą jest Najemca bądź osoba która została wskazana w umowie jako uprawniona do kierowania pojazdem przez Najemcę, może zostać osoba, która w dniu zawarcia umowy (gdy dzień zawarcia umowy jest równocześnie dniem wydania pojazdu) bądź w dniu wydania przedmiotu najmu:
  1. ukończyła 24 lata, 
  2. posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport),
  3. od co najmniej trzech lat (przed dniem zawarcia umowy gdy dzień zawarcia umowy jest równocześnie dniem wydania pojazdu bądź od dnia wydania pojazdu) legitymuje się ważnym dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami minimum kategorii B lub jego odpowiednika,
  4. jest wpisana do CEIDG lub innego rejestru – jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie swojej działalności gospodarczej i przedstawi Wynajmującemu aktualną informację z CEIDG lub innego rejestru. 

Wymogi wskazane powyżej obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu jako uprawniona do kierowania wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

 1. Najemcą może zostać osoba prawna jeżeli co najmniej jedna z osób fizycznych reprezentujących, zgodnie z zasadami reprezentacji, osobę prawną spełnia warunki określone w pkt 4 oraz przedłoży odpis aktualny z KRS wystawiony nie dawniej niż 30 dni przed dniem zawarcia Umowy potwierdzający dane osób/podmiotów reprezentujących osobę prawną bądź przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu na dzień zawarcia umowy odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców bądź inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) jeżeli umocowanie to nie wynika z odpisu KRS. Wymogi wskazane powyżej obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 2. Najemca zobowiązany jest do wskazania w Umowie osoby (osób) która, spełniając wymogi określone w pkt 4 i 5 Regulaminu, prowadzić będzie wynajęty pojazd. Wskazanie powyższe równoznaczne jest z oświadczeniem Najemcy, że wskazana osoba upoważniona jest przez Najemcę do prowadzenia wynajętego pojazdu. Pojazdu nie może prowadzić inna osoba prócz Najemcy i osoby którą Najemca wskaże na powyższych zasadach. 
 3. Wskazanie, o którym mowa w pkt 6, osoby (osób) obejmować musi co najmniej: imię, nazwisko, numer pesel, numer dowodu osobistego lub paszportu (obcokrajowiec), numer prawa jazdy bądź innego dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania przedmiotem umowy. Wynajmujący ma prawo domagać się przedłożenia oryginałów w/w dokumentów do wglądu.
 4. Najemca może umożliwić prowadzenie wynajętego pojazdu osobie niewskazanej w umowie dopiero po przedłożeniu Wynajmującemu danych tej osoby zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4 i 5 Regulaminu oraz wyrażeniu przez Wynajmującego pisemnej zgody na prowadzenie wynajętego pojazdu przez tą osobę. Dopuszcza się wyrażenie zgody w formie mailowej.
 5. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie, nie później niż w następnym dniu.  W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy
  o ww. odwołaniu upoważnienia.
 6. Najemca jest zobowiązany aby postanowienia niniejszego Regulaminu lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie kolizji, wypadku lub awarii pojazdu i innego zdarzenia drogowego były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie pojazdem, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z jego eksploatacją. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem naprawienia szkody przez Najemcę. 
 7. Dniem rozpoczynającym umowę najmu jest data określona w umowie najmu lub data przekazania pojazdu wskazana w Protokole wydania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 
 8. Wynajęty pojazd nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego: 
  1. podnajęty lub w inny sposób udostępniony osobie trzeciej do używania,
  2. kierowany przez osobę niewskazaną przez Najemcę w umowie bądź co do której Wynajmujący wyraził pisemną zgodę zgodnie z pkt 8,
  3. uczestniczyć w jazdach i treningach do jazd wyścigowych i konkursowych, rajdowych jak również podczas użycia pojazdu do jazd próbnych, tj. badań i prób pojazdów,
  4. używany jako rekwizyt,
  5. przeznaczany jako pojazd do nauki jazdy i w celach zarobkowych,
  6. wwożony lub używany na terytorium krajów pozaeuropejskich oraz Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Serbii.

 

ZAWARCIE UMOWY

 1. Wynajmujący po zawarciu Umowy, przekazuje Najemcy do użytkowania pojazd na czas określony w Umowie.
 2. Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostaje Protokół Wydania, stanowiący załącznik do Umowy, który określa stan pojazdu w chwili przekazywania go Najemcy.
 3. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania Protokołu Wydania przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego. 
 4. Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem faktycznym jak i technicznym najmowanego pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jego stanu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania Pojazdu Najemcy i odnotowane na Protokole Wydania. Brak zgłoszonych przez Najemcę zastrzeżeń, o jakich mowa w zdaniu poprzednim powoduje przyjęcie stanu Pojazdu wynikającego z Protokołu Wydania.

 

OKRES ROZLICZENIOWY

 1. Jednostką rozliczeniową dla potrzeb umowy jest okres 24 godzin (zwany dalej Dobą Najmu), stanowiący minimalny okres na jaki może zostać zawarta Umowa. 
 2. Doba Najmu rozpoczyna się o godzinie wydania pojazdu w danym dniu kalendarzowym i trwa do upływu takiej samej godziny następnego dnia kalendarzowego. Zwrot pojazdu po upływie Doby Najmu powoduje powstanie po stronie Najemcy obowiązku zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu za całą rozpoczętą Dobę Najmu. 

 

KAUCJA I OPŁATY

 1. Opłata za wynajem pobierana jest w złotych polskich (według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu). Wynajmujący dopuszcza płatność w gotówce bądź na rachunek bankowy Wynajmującego, wskazany w umowie.
 2. Najemca zobowiązany jest uiścić czynsz najmu z góry za cały okres na jaki zawarto Umowę w dniu zawarcia umowy oraz wpłacić kaucję w wysokości 1.000zł, stanowiącą zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego w wynikających z zawartej Umowy. 
 3. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na przedłużenie okresu najmu, Najemca jest zobowiązany do opłacenia dodatkowego okresu najmu za cały jego okres z góry, z tym zastrzeżeniem, że wpłata musi zostać zaksięgowana nie później niż do dnia i godziny, w której upływa pierwotny termin zwrotu pojazdu. 
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu przy wynajmie długoterminowym, wynoszącego przynajmniej 7 dni od daty płatności wskazanej w umowie, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej (mail), telefonicznej, wiadomości SMS) może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za opóźnienie bądź w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu nienależnie od naliczenia kary umownej oraz   odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. Najemcy zwracającemu wynajęty pojazd Wynajmującemu, niezależnie od okresu jaki pozostał do końca Umowy, nie przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części z uiszczonego czynszu najmu, jak również roszczenie o pomniejszenie należnego Wynajmującemu czynszu najmu. 
 6. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszelkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie opłaty celne, opłaty drogowe (np. za autostrady, promy) itp. oraz upoważnia do przekazania stosownym organom danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wszelkie opłaty wynikające w szczególności z zapytań ze strony organów administracji publicznej, organów ścigania bądź innych uprawnionych organów oraz wszelkich działań związanych z ww. przewinieniami pokrywa Najemca. 
 7. Wynajmujący nie wprowadza limitu kilometrów jakie wynajęty pojazd może przejechać w ramach jednej Doby Najmu lub w ramach Umowy, z zastrzeżeniem obowiązków Najemcy wynikających z zapisów zawartych w pkt 39 Regulaminu (limit 500 km).  
 8. Zwrot kaucji Najemcy następuje nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu i spisania Protokołu Zwrotu pojazdu Wynajmującemu, z zastrzeżeniem prawa Wynajmującego do przeznaczenia kaucji w całości lub części na zaspokojenie roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy,
 9. W sytuacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie wymontowania, podmiany lub uszkodzenia części składowych, przynależności lub wyposażenia wynajętego pojazdu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo zwrotu kaucji w ciągu 7 dni od dnia ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości Wynajmującego w zakresie w/w podejrzenia. 
 10. Każdorazowo w sytuacji gdy Wynajmujący nie zwróci Najemcy kaucji w terminie określonym w Regulaminie, zobowiązany jest pisemnie poinformować Najemcę o przyczynach opóźnienia lub odmowie zwrotu całości lub części kaucji. Dopuszcza się możliwość poinformowania Najemcy w drodze mailowej.
 11. W przypadku gdy Umowa obejmuje także wyposażenie dodatkowe, kwota kaucji, o której mowa w pkt 20, ulega odpowiedniemu podwyższeniu za każdy element wyposażenia dodatkowego niezależnie.

 

OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Wynajmujący zabrania dokonywania wynajętym i w wynajętym pojeździe następujących czynności: 
  1. holowania lub popychania innych pojazdów i przyczep, używania pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokowania dróg, w strajkach, zamieszkach, rozruchach, aktach terroryzmu, sabotażu lub podobnych aktach niepokojów społecznych,
  2. przekraczania dopuszczalnej ładowności lub przewożenia większej liczby pasażerów niż przewidziana w dowodzie rejestracyjnym,
  3. przewożenia substancji żrących i trujących oraz mogących powodować korozję, zabrudzenie lub uszkodzenie jakiegokolwiek elementu pojazdu oraz łatwopalnych,
  4. przewożenia przedmiotów mogących uszkodzić lub zabrudzić jakikolwiek element pojazdu, w tym w szczególności przedmiotów o ostrych krawędziach,
  5. wykonywania przeróbek i zmian sprzecznych z określonymi przez producenta właściwościami pojazdu,
  6. palenia tytoniu bądź innych używek wewnątrz pojazdu,
  7. wwożenia na lub wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi.
 2. W czasie użytkowania wynajętego pojazdu przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest do zapewnienia: 
  1. posiadania przy sobie oraz przez osobę prowadzącą wynajęty pojazd ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego [ważny i honorowany na terytorium Polski dokument potwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu pojazdu, zaświadczenie lekarskie (jeśli jest wymagane)],
  2. zabezpieczenia pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą przy jego opuszczaniu (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antywłamaniowych, alarmowych i zabezpieczających przed kradzieżą; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków) zabezpieczenia przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu kluczyków, dowodu rejestracyjnego oraz innych dokumentów którymi dysponuje Najemca,
  3. pozostawiania pojazdu w czasie postoju na parkingu strzeżonym bądź miejscu postojowym ogrodzonym bądź w miejscu do tego specjalnie przeznaczonym zapewnianym przez organizatora noclegu bądź postoju,
  4. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
  5. stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  6. utrzymywania pojazdu wewnątrz i z zewnątrz w należytej czystości.
 3. W terminie wskazanym w Umowie Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd do Wypożyczalni.

 

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU ORAZ ZWROT POJAZDU

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić pojazd w miejscu i o czasie wcześniej ustalonym z Wynajmującym. 
 2. Przedłużenie określonego w Umowie okresu najmu pojazdu wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca winien zgłosić Wynajmującemu chęć przedłużenia okresu obowiązywania Umowy nie później niż na 12 godzin przed upływem określonego w Umowie terminu zwrotu pojazdu. 
 3. Do zmiany Umowy polegającej na przedłużeniu jej obowiązywania na okres nie dłuższy niż 24 godziny wystarczające jest złożenie przez Najemcę i Wynajmującego stosownych oświadczeń drogą mailową. Wynajmujący zezwala na jednokrotne przedłużenie umowy za pośrednictwem oświadczeń woli złożonych za pośrednictwem maila. Zmiana Umowy polegająca na przedłużeniu jej obowiązywania na okres dłuższy niż 24 godziny wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej lub dokumentowej. 
 4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy. W takim przypadku, niezależnie od oświadczeń składanych przez Najemcę, niezwrócenie wynajętego pojazdu w terminie określonym w Umowie skutkuje prawem Wynajmującego do zastosowania zapisów Regulaminu dotyczących bezumownego przedłużenia przez Najemcę okresu użytkowania wynajętego pojazdu. 
 5. Niezwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin po upływie terminu na jaki został wynajęty pojazd, traktowane jest przez Wynajmującego jako przywłaszczenie pojazdu i uprawnia Wynajmującego do złożenia organom ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
 6. Najemca zobowiązany jest zwrócić wynajęty pojazd w stanie niepogorszonym, w stosunku do stanu pojazdu określonego w Protokole Wydania, czystego wewnątrz
  i na zewnątrz, z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze pojazdu. W powyższym zakresie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami: 
  1. uzupełnienia paliwa, liczone wg stawek cen paliwa obowiązujących w dniu zwrotu pojazdu na stacji benzynowej zlokalizowanej najbliżej Wynajmującego,
  2. usunięcia niezgodności stanu pojazdu w momencie jego zwrotu do Wypożyczalni opisanego w Protokole Zwrotu, ze stanem opisanym w Protokole Wydania,
  3. odszkodowania za szkody wewnętrzne lub zewnętrzne pojazdu (np. zabrudzenie tapicerki, uszkodzenie lusterka, uszkodzenia elementów karoserii, uszkodzenie wewnętrznego wyposażenia pojazdu itp.), nie objęte polisami ubezpieczeniowymi Wynajmującego lub co do którego zakład ubezpieczeń odmówił likwidacji szkody,
  4. odszkodowania za szkody, niezgłoszone przez Najemcę z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska odszkodowania od  zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
  5. przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu,
  6. odszkodowaniu za utratę wartości pojazdu będącą skutkiem jego uszkodzenia, w sytuacji gdy do uszkodzenia doszło na skutek okoliczności zawinionych lub częściowo zawinionych przez Najemcę, osobę prowadzącą pojazd lub osobę za którą najemca ponosi odpowiedzialność, w tym pasażera pojazdu, albo za utratę wartości pojazdu w wyniku użytkowania go niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie
  7. usunięcia braków wyposażenia, części składowych i przynależności pojazdu,
  8. wynikającymi z zagubienia przez Najemcę dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa) lub kluczyków pojazdu lub innych urządzeń służących do uruchamiania zabezpieczeń pojazdu przed kradzieżą. 

 

 • SERWIS, PRZEGLĄDY I NAPRAWY
 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym, przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w Protokole Wydania (tolerancja +/- 500 km). Najemca zobowiązuje się także każdorazowo informować Wynajmującego o zaistnieniu sytuacji w której stan licznika powoduje konieczność udostępnienia pojazdu Wynajmującemu. W przypadku odmowy udostępnienia pojazdu lub udostępnienia przy wyższych niż określone w Protokole Wydania wskazaniach licznika kilometrów, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. w postaci utraty gwarancji na pojazd).
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego pojazdu bez zgody Wynajmującego. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Wynajmującego w formie pisemnej bądź dokumentowej odnośnie miejsca, zakresu naprawy oraz kosztów z nią związanych. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków bądź faktur za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. 
 3. Wynajmujący, po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy, jej prawidłowości, braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami. 

 

 • USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ POJAZDU –
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA
 1. W razie uszkodzenia pojazdu, awarii, kolizji bądź wypadku drogowego w okresie użytkowania pojazdu przez Najemcę, Najemca ma obowiązek bezzwłocznie-nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia-  powiadomić o tych okolicznościach Wynajmującego (tel. 660 538 424) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli awaria, w przypadku dalszego kontynuowania jazdy, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii.   
 2. Najemca może naprawić pojazd wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego- pkt 40 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 3. W razie uszkodzenia pojazdu, awarii, kolizji, wypadku, utraty kluczyków bądź innych urządzeń służących do uruchamiania zabezpieczeń pojazdu przed kradzieżą, włamania, kradzieży lub innego czynu zabronionego oraz w razie utraty dokumentów wynajętego pojazdu (m.in. dowód rejestracyjny, karta pojazdu), Najemca zobowiązany jest do: 
  1. bezzwłocznego- nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia- skontaktowania się z Wynajmującym celem postępowania według otrzymanych instrukcji od Wynajmującego (pkt 42),
  2. przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, 
  3. użycia dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
  4. zabezpieczenia pojazdu i uniemożliwienia dalszego jego uszkodzenia bądź kradzieży, 
  5. nie dokonywania w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy i nie podejmowania napraw,
  6. natychmiastowego wezwania Policji oraz oczekiwania na jej przyjazd bądź do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia, opisu zdarzenia i wynikłych strat,
  7. w przypadku kradzieży – zwrócenia Wynajmującemu w przeciągu 24 godzin kluczyków oraz innych dokumentów pojazdu, którymi dysponuje Najemca. 
 4. W przypadku niewezwania na miejsce zdarzenia Policji lub niepoinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem, w tym kosztów naprawy pojazdu, niezależnie od wykupionego ubezpieczenia,
 5. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, będzie możliwe pod warunkiem wezwania na miejsce zdarzenia Policji oraz poinformowanie Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, w tym z jakiej komendy/komisariatu patrol Policji przyjechał na miejsce zdarzenia. Należy również uzyskać dane sprawcy zdarzenia, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz numer polisy OC oraz nazwę i adres ubezpieczyciela. Ponadto Najemca zobowiązany jest do uzyskania nazwisk i adresów świadków oraz sporządzenie protokołu wypadku zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego. W razie szkody spowodowanej przez zwierzęta domowe lub hodowlane należy ustalić, w miarę możliwości, dane właściciela i ewentualnego jego ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia OC rolników lub dobrowolnego indywidualnego,
 6. W przypadku podania fałszywego oświadczenia dotyczącego szkody bądź zawarcia nieprawdziwych danych, Najemca będzie obciążony całkowitą wartością naprawienia szkody oraz wszelkimi innymi opłatami wynikającymi np. z postoju pojazdu, holowaniem, kosztami procesu, utratą wartości pojazdu w związku ze szkodą, itp. 

 

UPRAWNIENIA WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący bądź osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy w czasie trwania umowy najmu. Najemca zaś ma obowiązek umożliwiania przeprowadzania kontroli oraz udostępniania dokumentów. 
 2. W przypadku gdy w wyniku kontroli, o której mowa w pkt 48 Wynajmujący stwierdzi niezgodność wykorzystywania pojazdu lub jego stanu z warunkami określonymi w Umowie, wówczas ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia. 
 3. W wypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia  przez Wynajmującego w sytuacji o której mowa w pkt 49 oraz w wypadku zwłoki w zwrocie pojazdu przez Najemcę, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu, kluczyków, polisy, innych dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru pojazdu. W w/w sytuacjach Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego wskazania miejsca w którym znajduje się pojazd oraz do bezzwłocznego zwrotu pojazdu Wynajmującemu. Wynajmujący ma prawo żądać by zwrot pojazdu nastąpił w miejscu znajdowania się pojazdu w momencie rozwiązania Umowy lub w miejscu wskazanym przez Wynajmującego, znajdującym się na drodze pomiędzy miejscem znajdywania się pojazdu w momencie rozwiązania Umowy, a Wypożyczalnią. 

 

UBEZPIECZENIE POJAZDU

 1. W przypadku ujawnienia przez Wynajmującego szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, a która nie może być pokryta z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego Najemca zostanie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody  w pełnej wysokości.
 2. Każdy pojazd posiada ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczenie AC,  zwalniające, z wyjątkiem przewidzianych w Regulaminie kar umownych oraz obowiązków naprawienia szkody, Najemcę oraz upoważnioną przez Najemcę osobę prowadzącą pojazd, od odpowiedzialności w przypadku zdarzeń drogowych i  kradzieży, z wyjątkiem szkód: 
  1. spowodowanych umyślnie na skutek działania, zaniechania i niedbalstwa przez Najemcę lub upoważnioną przez Najemcę osobę do prowadzenia  pojazdu lub nim dysponującą,
  2. spowodowanych przez upoważnioną przez Najemcę osobę prowadzącą pojazd lub nim dysponującą, w przypadku gdy Wynajmujący nie został o tej osobie poinformowany i nie wyraził na nią zgody,
  3. powstałych podczas prowadzenia pojazdu przez Najemcę lub upoważnioną przez Najemcę osobę: 
   • w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, psychoaktywnych lub środków zastępczych oraz innych o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, lub/i
   • bez uprawnień do kierowania wynajętym pojazdem, wymaganych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego, lub/i
   • gdy Najemca lub upoważniona do kierowania przez Najemcę osoba zbiegła z miejsca wypadku drogowego, lub/i
   • gdy do uszkodzenia pojazdu doszło w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30km/h lub/i
   • powstałych podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Najemcę lub inną osobę upoważnioną przez Najemcę do korzystania lub rozporządzania pojazdem,
   • powstałych w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia osób, ładunku i bagażu,
   • powodujących uszkodzenie podwozia pojazdu spowodowane jazdą na drodze nieasfaltowej,
  4. polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby, spalenia sprzęgła z powodu niewłaściwego użytkowania,
  5. polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia w przypadku używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz/lub nadmierne zużycie opon, 
  6. powstałych podczas uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
  7. powstałych w wyniku niewłaściwego doboru przez Najemcę paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych,
  8. powstałych przez Najemcę w związku z działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami,
 3. Uszkodzenie/zabrudzenie/zawilgocenie/zapleśnienie tapicerki, szkody powstałe w wyposażeniu pojazdu innym niż objęte ubezpieczeniem, wszelkie braki w wyposażeniu pojazdu lub jego części (np. kołpaki), nie wchodzą w zakres żadnego z wykupionych ubezpieczeń i są pokrywane przez Najemcę w pełnej wysokości.
 4. W przypadku utraty lub kradzieży pojazdu wynikającej z działania, zaniechania lub zaniedbania Najemcy bądź osoby przez niego wskazanej uprawnionej do prowadzenia pojazdu, zostanie on obciążony kwotą szkody w pełnej wysokości w przypadku:
  1. gdy nie zamknął pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji,
  2. gdy nie uruchomił należycie wszystkich zabezpieczeń,
  3. gdy zgubił kluczyki od pojazdu, kartę lub inne urządzenie służące do jego otwarcia lub uruchomienia oraz gdy sprawca wszedł w posiadanie klucza, karty lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za wiedzą Najemcy bądź osób upoważnionych do korzystania z pojazdu, z powodu jego winy, zaniechania bądź niedbalstwa,
 5. Najemca odpowiada za szkodę w pełnej wysokości:
  1. w przypadku, gdy nie dopełnił obowiązków wymaganych przez Ubezpieczyciela pojazdu, co skutkowało odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy, w szczególności niepoinformowania Ubezpieczyciela i Wynajmujące o okolicznościach będących podstawa do wypłaty odszkodowania,
  2. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia oraz umów ubezpieczenia zawartych przez wynajmującego
   m.in jeżeli pojazd był używany do nauki jazdy bądź w celach zarobkowych,
  3. jeżeli ubezpieczyciel odmówi całkowitej lub częściowej wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia Wynajmującemu straty wynikającej z różnicy pomiędzy wartością szkody a przyznanym odszkodowaniem.
 6. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody w pełnej wysokości. Postanowienia dotyczące ubezpieczenia pojazdów dostępne są na każde wezwanie Najemcy. 
 7. Najemca na zasadzie ryzyka ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność za działania, zaniechania i niedbalstwo osób upoważnionych przez Najemcę do prowadzenia pojazdu lub dysponowania pojazdem. 
 8. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat i kar, pozostających w bezpośrednim związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu choćby w/w obciążenia w myśl odpowiednich przepisów dotyczyły właściciela wynajętego pojazdu. Powyższe postanowienie wywołuje co do Najemcy skutki określone w art. 392 kodeksu cywilnego. 

KARY UMOWNE

 1. Wynajmujący ma prawo do dochodzenia od Najemcy następujących kar umownych: 
  1. 500zł- z tytułu uszkodzenia bądź zagubienia gaśnicy, trójkąta, podnośnika, koła zapasowego, haku holowniczego, kompletu dywaników (4 sztuk z możliwością proporcjonalnego zmniejszenia kary w zależności od ilości uszkodzonych dywaników),
  2. 1000zł- za uszkodzenie lusterka bocznego, reflektorów,
  3. 2000zł – za zwrot pojazdu bez dowodu rejestracyjnego,
  4. 1000zł – za uszkodzenie opony,
  5. 1000zł- za każdą dodatkową rysę na karoserii,
  6. 1500zł- za uszkodzoną felgę (1 sztuka),
  7. 500zł- brak lub uszkodzenie kołpaka,
  8. 1000zł – za zwrot pojazdu bez tablicy rejestracyjnej lub uszkodzonej (1 sztuka),
  9. 1000zł – za zwrot pojazdu bez naklejki rejestracyjnej na szybie,
  10. 2000zł – za zwrot pojazdu bez kluczyka lub uszkodzonego kluczyka,
  11. 500zł – za zwrot pojazdu zabrudzonego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz,
  12. 1.000zł – za zwrot pojazdu zabrudzonego substancją żrącą, trującą, mogącą powodować korozję lub substancją bardzo trudno usuwalną, z otworami w tapicerce,
  13. 1.000zł – niezależnie za każdą z okoliczności wyszczególnionych w pkt 12 ppkt 1-5,
  14. 1.000zł – za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przebywania pojazdu na terytorium krajów o których mowa w pkt 12 ppkt 6
  15. 1.000zł – niezależnie za każdą z okoliczności wyszczególnionych w pkt 30 i 31,
  16. 1.000zł – niezależnie za każdą z okoliczności wyszczególnionych w pkt 39 i 40,
  17. 1.000zł – za naruszenie zapisów pkt 50, w szczególności niepoinformowania o miejscu znajdowania się pojazdu i opóźniania zwrotu pojazdu,
  18. 1.000zł- za demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek, zmian (za każdą część/zmianę),
  19. 2.000zł- za uszkodzenie szyby przedniej, w tym pęknięcie,
  20. 2.000zł- z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenie w związku z uszkodzeniem pojazdu,
  21. 10.000zł- za zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, 
  22. 15.000zł – za utratę gwarancji na pojazd z winy Najemcy lub osoby upoważnionej przez Najemcę do prowadzenia pojazdu lub dysponowania pojazdem,
  23. 1.000zł – za niezgłoszenie woli przedłużenia umowy najmu i nie zwrócenie Wynajmującemu pojazdu w terminie wskazanym w umowie o której mowa w pkt 34,
  24. 1.000zł – za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy bezumownego korzystania z pojazdu przez Najemcę, po wynikającym z Umowy terminie zwrotu pojazdu,
  25. 1.000zł – niezależnie za niedopełnienie każdego z obowiązków (poinformowania Policji i Wynajmującego) opisanych w pkt 42-44,
  26. 1.000zł – za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy kierowania pojazdem przez osobę nie wskazaną przez Najemcę zgodnie z pkt 6-9 ,
  27. 20.000zł – za uszkodzenie pojazdu w wyniku okoliczności zawinionych lub częściowo zawinionych przez Najemcę, osobę prowadzącą pojazd lub osobę za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, w tym pasażera pojazdu
 2. Niezależnie od prawa do domagania się zapłaty kar umownych, Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.  
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2022 roku.